"Δεν υπάρχει λαός εις τον κόσμο ο οποίος να έχει προσφέρει τόσα εις την ανθρωπότητα όσα ο Ελληνικός και έχει καταπολεμηθεί τόσο πολύ από τόσο πολλούς λαούς, οι οποίοι δεν πρόσφεραν τίποτα εις αυτήν" *ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΝΙΤΣΕ*

Φωτορεπορταζ 20 τελευταιων αναρτησεων

22/5/10

Ἡ οἰκονομία τοῦ Ἑρμοῦ

Παρ' Ἕλλησι ἐσυνηθίζετο ἡ εὐθυγράμμισις τῶν Ναῶν βάσει τοῦ ἄξονος ἀνατολῆς - δύσεως. Ὁ δὲ προσανατολισμός καθορίζετο ἀπὸ τὴν κατεύθυνσιν ποὺ 'κοιτοῦσε' τὸ Ἱερόν, πρὸς δυσμάς δηλαδή, ἐνῶ ἡ εἰσοδος τοῦ Ναοῦ ἦτο ἐξ ἀνατολῶν. Ἐξαίρεσις ἀποτελοῦσαν οἱ Ναοὶ τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ τῆς Ἀρτέμιδος ποὺ συνήθως εὐθυγραμμίζοντο ἐπὶ ἄξονος βορρᾶ - νότου, μέ τό Ἱερόν νά βλέπῃ πρός βορρᾶν.
Ἀντιθέτως εἶναι ὁ προσανατολισμός τῶν χ.ο. συναγωγῶν, ὅπου ἡ τράπεζά τους κοιτάει πρὸς ἀνατολᾶς, καὶ πρὸς τὴν εἴσοδόν των. Ἐξ ἀνατολῆς προέρχονται καὶ πρὸς ἀνατολὴν βλέπουν.
Ὁ συμβολισμός αὐτὸς καθίσταται γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ ἐπίκαιρος, κατὰ τὴν ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας σημαίνουσα κρίσην οἰκονομίας. Ὄχι μόνον ἡ ἐδῶ χώρα ἀλλὰ καὶ ὅλη ἡ Εὐρώπη αἰσθάνεται τοὺς τριγμούς ἐσφαλμένων παλαιοτέρων τακτικῶν καὶ ἀποφάσεων - μὲ τὸ...
κοινὸ νόμισμα ἐν ἀσταθείᾳ.
Ἀρέσκονται τινὲς εἰς προτάσεις περὶ ῥωσσίας, κίνας, ἀράβων καὶ λοιπῶν ἀνατολιτῶν. Εἰς τὸν ἀπομονωτισμό, τὴν ἐθνικιστικὴν ἐσωστρέφεια, τὴν ἀπόσυρση ἀπὸ τὸν Δυτικὸν κόσμο καὶ τὶς ἀξίες του. Οἱ ὁποῖες δὲν εἶναι ἄλλες ἀπὸ τὶς παράγωγες τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἀξίες - ἡ Εὐρώπη εἶναι πνευματικὸ μας παιδί.
Ἰδίως δὲ τὰ τελευταῖα ἔτη εἰς τὴν Εὐρώπην ὁ χριστιανισμός πνέει τὰ λοίσθια, ἡ δὲ ἀναγέννησις τῶν παραδοσιακῶν ἐθνικῶν θρησκειῶν καὶ ἀξιῶν τους εἶναι ἕνα ἐκ τῶν πλέον ἐλπιδοφόρων γεγονότων τῶν καιρῶν μας. Ἡ πλούσια ἐλευθεροστομία μίας Εὐρώπης μᾶς ἁρμόζει πολὺ περισσότερο ἀπὸ τὴν ἀνατολίτικη πενία τῶν ῥώσσων, ἀράβων καὶ κινέζων ἀνελευθέρων τυράννων! Ἡ κρίση εἶναι σημαντικὴ καὶ θεμελιακὴ - δηλαδή πρόβλημα τῶν ἰδίων τῶν ἕως τῶρα οἰκονομικῶν δομῶν ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἐπικρατήσουν.
Θὰ ἀφήσουμε σὲ αὐτὴν τὴν κρίσιμη ὥρα τὰ πνευματικὰ μας τέκνα, καὶ τοὺς ἐαυτοὺς μας τοὺς ἴδιους στὰ καπρίτσια ἀπολίτιστων τυράννων ἐξ ἀνατολῶν; Στὴν KGB, τὶς μποῦρκες, τὴν λογοκρισία; Διότι μὲ ἐκείνους προσπαθοῦν νὰ συνεργασθοῦν οἱ χ.ο. «πατριῶτες».
Οἱ Ἕλληνες ἀνήκουν στὴν Δύση, εἶναι ἡ Εὐρώπη...
Καὶ ἀντὶ νὰ γυρίσουμε τὴν πλάτη, ὡς ὠρύονται οἱ δούλοι, μποροῦμε ἀντιθέτως νὰ παίξουμε ῥόλο ἠγετικὸ στὶς ἐξελίξεις ἐπηρεάζοντας ἀποφασιστικὰ τὸ ῥεῦμα τῶν ἰδεῶν πρὸς μία οἰκονομία πλήρως Ἑρμαϊκὴ, στὶς Ἰδέες, ἀρχές καὶ διδάγματα τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἐμπορίου, τοῦ Κέρδους, τῶν Ταξειδίων, τοῦ Λόγου καὶ τῶν Ἀριθμῶν, τῶν Λογίων καὶ τῆς Κυκλοφορίας Ἀγαθῶν, Ἀνθρώπων, Ἰδεῶν!
Ἡ τοκογλυφία (usury) εἶναι μία πρακτικὴ ἐνάντια στὴν οἰκονομία τοῦ Ἑρμοῦ. Εἶναι τὸ κυριότερο αἴτιο τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως εἶναι αὐτὸ, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ πρέπει νὰ ἀρχίσουν οἱ Ἕλληνες. Καθιστᾶ τὸ χρῆμα ἀπὸ ἀπλὸ μέσο κυκλοφορίας τῶν ἀγαθῶν καὶ ὑπηρεσιῶν, αὐτοσκοπό! Προκαλεῖ τὴν συσσώρευσή του καὶ ὄχι τὸ νὰ ρίχνεται στὴν κυκλοφορία καὶ νὰ ξοδεύεται. Στερεῖ τὴν ἀξία τῶν συναλλαγῶν καὶ τῶν δανείων, ἡ ὁποία ἀφαιρεῖται διὰ τόκου ἀντί νὰ παραμένῃ κέρδος αὐτοῦ ποὺ κίνησε τὸ σύστημα. Κάνει αὐτὸν ποὺ παίρνει δάνεια γιὰ νὰ ἐπιχειρήσῃ καὶ νὰ προσφέρῃ νὰ... τιμωρῆται! Ἐνῶ ἐκεῖνον ποὺ συσσωρεύει τὰ χρήματά του καὶ τὰ ὑποχρεώνῃ νὰ κάθονται καὶ νὰ σαπίζουν... νὰ ἀμοίβεται κι ἀπὸ πάνω!
Ἐπιτέλους, αὐτὲς οἱ νοοτροπίες ἀφοροῦν ξεπερασμένες καλβινιστικὲς ἀντιλήψεις καὶ παρεκκλίνουσες ἑβραϊκὲς καὶ ἰουδαιοχριστιανικὲς.
Ἄς θυμηθοῦμε τὸ σπουδαῖο θεατρικὸ τοῦ Σαίξπηρ, Ἔμπορος τῆς Βενετίας καὶ θὰ καταλάβουμε ἀμέσως, τὸ ἔργο ποὺ χρειάζεται σήμερα νὰ γίνῃ. Ὁ Ἕλλην εἶναι ἕνας Ἔμπορος Βενετίας καὶ ὄχι ἕνας συσσωρευτής - τοκογλύφος Σάιλοκ...
Ἡ κρίση οἰκονομίας τῶν καιρῶν μας εἶναι κρίση θεμελιώδης καὶ δομική. Τὸ ἴδιο τὸ σύστημα νοσεῖ καὶ δὲν γίνεται νὰ λειτουργήσῃ κατὰ τὸν τρόπο ποὺ προσπαθοῦν κάποιοι πλανημένοι νὰ τὸ ὑποχρεώσουν νὰ λειτουργήσῃ. Θὰ παίξουμε λοιπόν ἠγετικὸ ῥόλο στὴν διαμόρφωση τῆς νέας οἰκονομικῆς θεωρίας καὶ πρακτικῶν; Θὰ σταθοῦμε στὸ πλάι τῶν πνευματικῶν μας παιδιῶν, Εὐρωπαίων καὶ Ἀμερικανῶν, ἐπαναφέροντάς τους στὶς ἑλληνικὲς ἀξίες ποὺ καὶ οἱ ἴδιοι ἐπιθυμοῦν καὶ περιμένουν καὶ σὲ ἑμᾶς νὰ δοῦν;

Πέρσεια Εκάτη
10η Λήγοντος μηνός Θαργηλιώνος, έτους 2786 μετά πρώτην Ολυμπιάδα
http://www.hellenicreligion.gr/doc/OikonomiaErmou.htm 

Δεν υπάρχουν σχόλια: