"Δεν υπάρχει λαός εις τον κόσμο ο οποίος να έχει προσφέρει τόσα εις την ανθρωπότητα όσα ο Ελληνικός και έχει καταπολεμηθεί τόσο πολύ από τόσο πολλούς λαούς, οι οποίοι δεν πρόσφεραν τίποτα εις αυτήν" *ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΝΙΤΣΕ*

Φωτορεπορταζ 20 τελευταιων αναρτησεων

27/5/11

Οι Στόχοι της Χιλιετίας απο το global compact network hellas-με εκπροσώπους Μ.Κ.Ο., όργανα του Ο.Η.Ε., στελέχη από την Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τον ιδιωτικό τομέα.

 Η Διακήρυξη της Χιλιετίας και οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας
Το Σεπτέμβριο 2000, στην Διάσκεψη Κορυφής της Χιλιετίας , στο πλαίσιο του ΟΗΕ, οι αρχηγοί των κρατών μελών συμφώνησαν να θέσουν συγκεκριμένους στόχους για την καταπολέμηση της φτώχειας, της πείνας, των ασθενειών, του αναλφαβητισμού, της
υποβάθμισης του περιβάλλοντος και των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών. Οι σκοποί αυτοί, που ετέθησαν ως προτεραιότητα στην παγκόσμια ατζέντα, ονομάστηκαν Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας. Ως χρονικό πλαίσιο επίτευξης τους ορίστηκε το 2015.

Οι οκτώ Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας καθώς και οι δεκαοκτώ επιμέρους επιδιώξεις, οι οποίες είναι εξ ίσου σημαντικές, συμπεριελήφθησαν στους γενικότερους κανόνες της
Διακήρυξης της Χιλιετίας, στην οποία κατέληξε η Διάσκεψη Κορυφής. Η Διακήρυξη της Χιλιετίας κατοχυρώνει ευρύ φάσμα δεσμεύσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης και δημοκρατίας και υιοθετήθηκε από όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στη Διακήρυξη,  αποτυπώνονται οι απαντήσεις στις προκλήσεις, που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα στο κατώφλι της χιλιετίας, και καθιερώνονται συγκεκριμένα μέτρα αξιολόγησης δράσεων μέσω ενός πλέγματος αλληλοσχετιζόμενων δεσμεύσεων, στόχων και επιδιώξεων σχετικά με την ανάπτυξη, τη διακυβέρνηση, την ειρήνη, την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Επιπλέον, η Διακήρυξη της Χιλιετίας αποσαφηνίζει τον ρόλο και την ευθύνη των μερών, συλλογικά και ατομικά:


 • Των κυβερνήσεων να επιτύχουν ή να διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων

 • Του δικτύου των διεθνών οργανισμών να διαθέσουν τους πόρους τους και να εξειδικευτούν με τον πιο αποτελεσματικό δυνατό τρόπο, προκειμένου να υποστηρίξουν και να διατηρήσουν τις προσπάθειες των εταίρων τους σε παγκόσμιο και διεθνές επίπεδο,

 • Των πολιτών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα να δραστηριοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό σε αυτήν την προσπάθεια of citizens.

Η στρατηγική του Ο.Η.Ε. για την επίτευξη των Στόχων της Χιλιετίας
Η στρατηγική του Ο.Η.Ε. για την επίτευξη των Στόχων της Χιλιετίας περιστρέφεται γύρω από δύο άξονες, περιλαμβάνοντας δράσεις τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο, τα οποία είναι αλληλένδετα μεταξύ τους, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη συνοχή και αποτελεσματικότητα. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή κάθε δράσης έχει ως γνώμονα τις συγκεκριμένες ανάγκες, ευκαιρίες και περιορισμούς, που ανακύπτουν σε κάθε ένα από τα εν λόγω επίπεδα και έχει, ως απώτερο σκοπό, την ενσωμάτωση των Στόχων της Χιλιετίας στις προτεραιότητες και δραστηριότητες των εμπλεκομένων φορέων, που δρουν σε παγκόσμιο, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
Τα κύρια στοιχεία της εν λόγω στρατηγικής περιλαμβάνουν έλεγχο, ανάλυση, εκστρατεία προβολής/κινητοποίηση και επιχειρησιακές δράσεις. Τα ως άνω στοιχεία αποτελούν συστατικά αλληλένδετα και συμπληρωματικά μιας συμπαγούς στρατηγικής, που αποβλέπει στην εξασφάλιση της μέγιστης αποτελεσματικότητας του συνολικού αποτελέσματος.  
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η στρατηγική του Ο.Η.Ε. για την επίτευξη των Στόχων της Χιλιετίας περιλαμβάνει:

 • Τις Ετήσιες Εκθέσεις Προόδου του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε. αναφορικά με την εφαρμογή της Διακήρυξης της Χιλιετίας, δυνάμει εντολής της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε Ετήσια Έκθεση εστιάζει σε συγκεκριμένα θέματα (ένοπλες συρράξεις, θεραπεία και πρόληψη των ασθενειών το 2002, χρηματοδότηση για την ανάπτυξη το 2003, καταστολή της διακρατικής εγκληματικότητας το 2004 κλπ). Κάθε πέντε χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας υποβάλλει επίσης σχετική αναλυτική Έκθεση Προόδου.

 • Το Πρόγραμμα της Χιλιετίας, το οποίο ξεκίνησε το 2002, με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε., ως ένα σχέδιο συγκεκριμένων δράσεων επίτευξης των Στόχων της Χιλιετίας και καταπολέμησης της φτώχειας, της πείνας και των ασθενειών, που επηρεάζουν δισεκατομμύρια ανθρώπους. Το Πρόγραμμα εκτελέστηκε από δέκα θεματικές Ομάδες Εργασίας, κάθε μια από τις οποίες παρουσίασε σχετική αναλυτική εισήγηση τον Ιανουάριο 2005. Συνολικά, οι Ομάδες Εργασίας αποτελούντο από περισσότερους από 250 εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο, ήτοι ερευνητές, επιστήμονες, πολιτικούς φορείς, εκπροσώπους Μ.Κ.Ο., όργανα του Ο.Η.Ε., στελέχη από την Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τον ιδιωτικό τομέα.

 • Την Εκστρατεία Προβολής των Στόχων της Χιλιετίας, η οποία, μέσω της πληροφόρησης, αφύπνισης και κινητοποίησης της κοινής γνώμης, αποβλέπει στην ενεργό συμμετοχή και δραστηριοποίηση των πολιτών στην υλοποίηση των Στόχων της Χιλιετίας, και πιο συγκεκριμένα στην εξάλειψη της φτώχιας μέχρι το 2015. Η Εκστρατεία, η οποία ξεκίνησε το 2002, περιλαμβάνει δράσεις, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο.

 • Επιχειρησιακές δράσεις  σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν ένα συνεχή διάλογο με την Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας πάνω σε κρίσιμα ζητήματα όπως η ενσωμάτωση των Στόχων της Χιλιετίας στις Εκθέσεις Στρατηγικής Μείωσης της Φτώχειας (PRSPs), η πυροδότηση μιας διαδικασίας προβληματισμού και στρατηγικού σχεδιασμού από κάθε αρμόδιο φορέα και την Ομάδα Ανάπτυξης του ΟΗΕ (U.N. Development Group) αναφορικά με τους τρόπους προβολής των Στόχων της Χιλιετίας σε προτεραιότητες, πολιτικές, προγράμματα ή επιμέρους δράσεις καθώς και η ταχεία ολοκλήρωση και διάδοση των αναθεωρημένων και ενοποιημένων Κατευθυντήριων Γραμμών προς τις Εθνικές Ομάδες στα Ηνωμένα Έθνη (U.N. Country Teams) για την προετοιμασία Κοινής Αξιολόγησης της Χώρας (Common Country Assessment) και του Πλαισίου Αναπτυξιακής Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών (UN Development Assistance Framework).

 • Εσωτερική κινητοποίηση, δηλαδή δηλώσεις από υψηλά ιστάμενους προς όλους τους φορείς σχετικά με την σημασία των Στόχων της Χιλιετίας για το έργο του συστήματος του Ο.Η.Ε., ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση.
Σε εθνικό επίπεδο, ο Ο.Η.Ε. επικεντρώνει τις δραστηριότητές του κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, υποστηρίζοντας τις τοπικές εκστρατείες προώθησης των Στόχων της Χιλιετίας, που διοργανώνονται από ανεπτυγμένα κράτη. Συγκεκριμένα:

 • Ο έλεγχος σε εθνικό επίπεδο συνίσταται στην έκδοση περιοδικών Εκθέσεων σχετικά με τους Στόχους της Χιλιετίας, οι οποίοι παρουσιάζουν και αναλύουν οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία. Η προετοιμασία των Εκθέσεων επικουρείται από τις Εθνικές Ομάδες στα Ηνωμένα Έθνη, με την συνεργασία όλων των αρμόδιων οργάνων (κυβερνήσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδιωτικός τομέας κλπ) και ανάμειξη των οργάνων των Ηνωμένων Εθνών, περιφερειακών επιτροπών, της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, περιφερειακών αναπτυξιακών τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δωρητριών χωρών.
 • Μελέτες ανά χώρα σχετικά με Στρατηγικές, Επενδύσεις και Χρηματοδοτήσεις, οι οποίες σχεδιάζονται και εφαρμόζονται από τις Εθνικές Ομάδες στα Ηνωμένα Έθνη, υπό την εποπτεία του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και σε στενή συνεργασία με κυβερνήσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, την Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και δωρήτριες χώρες.

 • Εθνικές Εκστρατείες Προβολής των Στόχων της Χιλιετίας, η δομή των οποίων καθορίζεται από τους τοπικούς φορείς ανάλογα με τις συνθήκες και ανάγκες τις εκάστοτε χώρας.

 • Επιχειρησιακές δράσεις σε εθνικό επίπεδο (έλεγχος και αξιολόγηση, σχεδιασμός εθνικών στρατηγικών σε συνεργασία με το Πλαίσιο Αναπτυξιακής Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών (UNDAF), σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων βάσει των συλλογικών αποτελεσμάτων του UNDAF.
http://www.globalcompactnetworkhellas.gr


Στα αλήστου μνήμης Δεκεμβριανά, που κάηκε η Αθήνα και ο Παυλόπουλος κρατούσε (παγκόσμια πρωτοτυπία!) την Αστυνομία σε ΄΄αμυντική στάση η΄΄ομάδα΄΄ συναντιόταν στο Παλαιό Ψυχικό, σε οικία (σύμπτωσις!) ιδιοκτησίας πρεσβείας ΗΠΑ. Παρών και ο σημερινός πρωθυπουργός μας, που αδημονούσε να φύγει ο Καραμανλής και να αναλάβει αυτός. Έπρεπε να διεκπεραιώσει τα επείγοντα των Αμερικάνων ο Γιώργος! Και το κάνει καλά σήμερα! Παρών τότε και ο Άλεξ Ρόντος. Παρόντες και οι Χρυσοχοίδης, Παπουτσής κλπ. Τι συζητούσαν εκεί, την ώρα που έκαιγαν την Αθήνα και διέσυραν την χώρα οι βάνδαλοι; http://diaggeleas.wordpress.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: