"Δεν υπάρχει λαός εις τον κόσμο ο οποίος να έχει προσφέρει τόσα εις την ανθρωπότητα όσα ο Ελληνικός και έχει καταπολεμηθεί τόσο πολύ από τόσο πολλούς λαούς, οι οποίοι δεν πρόσφεραν τίποτα εις αυτήν" *ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΝΙΤΣΕ*

Φωτορεπορταζ 20 τελευταιων αναρτησεων

7/12/10

Η Απάτη και η προδοσία, είναι το χαρακτηριστικό του χριστιανισμού. Ιστορικό γεγονός !!!

 ΝΕΚΡΟΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ!!
1.'Εγώ, έως τώρα βέβαια, είδα έως τέσσαρας κεφαλάς τού 'Αγίου Χαραλάμπους, έπειδή, όταν άκολουθή ή πανούκλα, τότε κάθε πολιτεία έχει άπό μίαν κεφαλήν τού 'Αγίου Χαραλάμπους.


2.'Οταν κανένας άρρωστος ίατρευθή, ό καλόγηρος τό κράζει θαύμα τού άγίου του. 'Οταν γεννήση καμμία γυναίκα, καί τούτο θαύμα τό όνομάζει. 'Οταν κατέβη τινάς τήν σκάλαν καί δέν τζακίση τόν λαιμόν του καί αύτό θαύμα τό κράζουσι. 'Αλλά ποίος άπεθαίνει χωρίς νά έχη δύο τρείς κασέλας λείψανα όλόγυρά του; Ποία γεννά ή άπεθαίνει χωρίς νά έχη τόσας είκόνας τριγύρω της; Αύτοί οί άναίσχυντοι έφθασαν νά όνομάσουν θαύμα τό νά παίρνη ένας άμαθής καί ένθουσιασμένος άπό τήν δεισιδαιμονίαν είς τά πανηγύρια τήν είκόνα τού 'Αγίου είς τάς χείρας του, καί νά τρέχη ένθεν κάκείθεν ώσάν τρελλός.

3. Μία καλογραιοπούλα έκοινοποιούσεν, ότι κάθε βράδυ έπήγαινεν ό άρχάγγελος Γαβριήλ καί έσυνομιλούσε μαζί της. Αί άλλαι γυναίκες, δι' όλίγους μήνας, τήν έδόξαζον ώς άγίαν, άλλ' άφού, μετά έννέα μήνας, έγέννησεν έν άρχαγγελόπουλον, τότε αί άλλαι γυναίκες τήν έμίσησαν, αύτή δέ ένομίζετο πάντοτε άγία άπό άπλότητά της, καί ό σοφός έκλαιε διά τήν βαρβαρότητα τής άνθρωπότητος.

4.'Ο 'Αρτης, ό Γρεβενών καί ό 'Ιωαννίνων είναι οί πρώτοι προδόται τού τυράννου, καθώς όλοι τό γνωρίζουσι. 'Ο ύστερος άπό αύτούς ίκέτευσεν τόν τύραννον, καί έκούρευσεν τόν έγγονά του, ώς νά τού έγίνετο νουνός. 'Ο 'Αρτης ήπάτησεν καί έπρόδωσεν τούς ήρωας Σουλιώτας' είναι δέ καί οί τρείς άσελγείς, άσωτοι είς τό άκρον, μοιχοί, πόρνοι καί άρσενοκοίται φανεροί.

5.'Οταν κανένας άρρωστος ίατρευθή, ό καλόγηρος τό κράζει θαύμα τού άγίου του. 'Οταν γεννήση καμμία γυναίκα, καί τούτο θαύμα τό όνομάζει. 'Οταν κατέβη τινάς τήν σκάλαν καί δέν τζακίση τόν λαιμόν του καί αύτό θαύμα τό κράζουσι. 'Αλλά ποίος άπεθαίνει χωρίς νά έχη δύο τρείς κασέλας λείψανα όλόγυρά του; Ποία γεννά ή άπεθαίνει χωρίς νά έχη τόσας είκόνας τριγύρω της; Αύτοί οί άναίσχυντοι έφθασαν νά όνομάσουν θαύμα τό νά παίρνη ένας άμαθής καί ένθουσιασμένος άπό τήν δεισιδαιμονίαν είς τά πανηγύρια τήν είκόνα τού 'Αγίου είς τάς χείρας του, καί νά τρέχη ένθεν κάκείθεν ώσάν τρελλός.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ , 'Ητοι Λόγος περί ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: